dimecres, 26 de gener de 2011

Perfils experimentals dels P.Q.P.I.

Referència: DOGC núm. 5804 - 26/01/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial. (Pàg. 4860)