dissabte, 15 de desembre de 2007

Instruccions per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària

Referència: DOGC núm. 5029 - 14/12/2007
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació. (Pàg. 53747)
Beneficiari: Alumne que cursa ensenyament bàsic i que, pel fet de patir una malaltia prolongada, no pot assistir al centre educatiu per un període superior als 30 dies.