divendres, 28 de desembre de 2007

Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea: convocatòria 2008-2010

Referència: DOGC núm. 5037 - 28/12/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2008-2010. (Pàg. 57446)
Estructura: El PAP té una durada de set anys (2007-2013) i està estructurat en els quatre subprogrames sectorials següents:
Comenius: adreçat a l'ensenyament escolar.
Erasmus: adreçat a l'educació superior.
Leonardo da Vinci: adreçat a la formació professional.
Grundvig: adreçat a l'educació de persones adultes.