dijous, 3 d’abril de 2008

Bases generals i específiques i convocatòria d'ajuts i subvencions per a les famílies i l'alumnat

Referència: DOGC núm. 5103 - 03/04/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/137/2008, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada a les famílies i l'alumnat i les bases específiques dels diversos programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 25622)
Tres línies d'ajuts i subvencions adreçada a les famílies i l'alumnat:
Programa A. Ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics, per a l'assistència a convivències escolars.
Termini: a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, i fins al 5 de juliol de 2008.
Programa B. Ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball
Termini: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC fins al 30 de maig de 2008.
Programa C. Subvencions a l'alumnat d'educació secundària per a l'assistència a cursos de llengües estrangeres a diversos països.
Termini: 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.