divendres, 4 d’abril de 2008

Convocatòria ajuts a alumnat per a la realització de pràctiques en altres països

Referència: DOGC núm. 5103 - 03/04/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/930/2008, de 25 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2008. (Pàg. 25635)
Termini: 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.