dijous, 15 d’octubre de 2009

Beques de desplaçament i de residència per l'alumnat d’ensenyaments postobligatoris i que resideix a comarques amb baixa densitat de població

Referència: DOGC núm. 5484 - 15/10/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/437/2009, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix a comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2009-2010. (Pàg. 77066)
Termini de presentació de sol•licituds: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, en el centre on estiguin matriculats.