dijous, 17 de juny de 2010

Regles del curs de preparació de les proves d'accés al grau superior i relació dels centres

Referència: DOGC núm. 5652 - 17/06/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1960/2010, de 7 de juny, per la qual s'aproven les regles que regeixen el curs de preparació de les proves d'accés al grau superior de formació professional inicial, per al curs 2010-2011, i es dóna publicitat dels centres que l'imparteixen. (Pàg. 46766)