divendres, 28 de maig de 2010

Preu màxim del servei de menjador i de l'ajut individual 2010-11

Referència: DOGC núm. 5638 - 28/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1645/2010, de 19 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2010-2011. (Pàg. 41494)