dimecres, 15 de setembre de 2010

Beques de desplaçament i de residència per a l'alumnat d’ensenyaments postobligatoris de comarques amb baixa densitat de població

Referència: DOGC núm. 5714 - 14/09/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/435/2010, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix a comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2010-2011. (Pàg. 67815)
Termini: d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, en el centre on estiguin matriculats.