dijous, 16 de setembre de 2010

Beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'ESO per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5714 - 14/09/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/436/2010, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 67824)
Termini: a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i fins al 30 de setembre de 2010, al centre on estiguin matriculats.