dilluns, 16 de juliol de 2012

Bases reguladores, convocatòria i desenvolupament del subsistema de formació professional adreçada a treballadors ocupats 2012

Referència: DOGC núm. 6171 (16/07/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012.