dilluns, 23 d’octubre de 2006

Propostes educatives del PSC

Pel Partit Socialista de Catalunya l’espina dorsal de l’educació a Catalunya és el servei públic d’educació i cal que acompleixi la seva funció social garantir la cohesió i el desenvolupament i la igualtat d’oportunitats, que incorpori la diversitat social i cultural de la nostra societat i mantingui el seu caràcter universal, gratuït, laic, democràtic, coeducatiu, científic, integrador i compensador de les desigualtats. En aquest sentit creuen que és imprescindible implicar la societat i la ciutadania en l’educació ètica i ciutadana (el món local, les famílies, el professorat, les escoles finançades amb fons públics, la comunitat educativa i fins i tot els mitjans audiovisuals) que fomenta els valors democràtics i de civisme.
Per als i les socialistes l’educació és una de les banderes distintives i creuen que, en el marc de la societat del benestar i de la igualtat d’oportunitats, cal un sistema educatiu adequat als reptes que ara mateix té plantejats el país, entre d’altres: aprofundir en els valors democràtics i de ciutadania; garantir la qualitat i la permanència en el sistema educatiu.
Així doncs, volen endegar un gran procés que conduiria a implantar un model educatiu basat en la responsabilització i el compromís de tots els agents educatius, fonamentat en la descentralització com a concreció de les polítiques de proximitat, amb el doble objectiu de qualitat i equitat, i finalment amb la inclusió com a principi fonamental i per tant amb un clar impuls cap a l’escola inclusiva..
Així doncs en el seu programa electoral es marquen com a objectius, entre d’altres, els següents:
.- Ampliar i millorar una oferta educativa atractiva i adequada amb hores de classe de més qualitat i més serveis educatius.
.- Promoure l’assumpció de les responsabilitats educatives corresponents entre l’escola, les famílies i els agents socials.
.- Continuar dotant a Catalunya de les places d’escola bressol públiques en col•laboració amb els ajuntaments.
.- Promoure l’excel•lència i combatre el fracàs escolar de manera que millorin els resultats de tots els alumnes en l’ensenyament obligatori i s’incrementin les taxes de continuïtat i d’èxit en l’ensenyament postobligatori.
.- Aconseguir una formació professional més completa i adequada a les necessitats de les persones i del món del treball.
.- Formar persones en els valors del civisme i la ciutadania, la tolerància i el respecte als altres.
.- Impulsar i aprofundir els processos d’innovació educativa necessaris per poder tractar millor la creixent diversitat i per incorporar i aprofitar satisfactòriament els avenços científics i tecnològics, particularment reforçant una presència més real de les TIC en els diferents ensenyaments.
.- Garantir un vertader domini de les llengües estrangeres en tant que són aprenentatges instrumentals imprescindibles per al desenvolupament personal i col•lectiu.
.- Avançar cap a una xarxa integrada de tots els centres sostinguts amb fons públics (servei públic educatiu) per evitar la dualització del sistema educatiu entre un subsistema per als més capacitats i amb més recursos i un subsistema per als menys capacitats i amb menys recursos. Tots els centres sostinguts amb fons públics han d’oferir un servei públic d’educació sense cap discriminació i amb un nivell de qualitat satisfactori.
.- Aconseguir uns centres educatius autònoms i un professorat reconegut socialment i econòmica, per millorar la gestió del servei educatiu.
.- Impulsar la formació permanent del professorat i la reflexió metodològica que permeti incorporar millores en els projectes educatius dels centres i en la pràctica educativa.
.- Fer més pròxima l’administració educativa, a la qual s’atorgarà un protagonisme creixent en els ajuntaments a fi que esdevinguin veritables autoritats educatives locals.
.- Establir les coordinacions necessàries entre el sistema educatiu i l’educació fora de l’escola i la seva articulació en xarxes de coresponsabilitat i col•laboració per tal d’afegir valor a les actuacions educatives individuals.
Aquests objectius el PSC vol aconseguir-los amb les següents mesures:
.- Mesures per millorar l’educació obligatòria i postobligatòria: completar el nombre de centres que oferiran més temps i més serveis, tant escolars com extraescolars; garantir la formació dels alumnes en els elements clau del coneixement; ampliar l’obertura de centres educatius fora de l’horari escolar; impulsar mesures per afavorir l’èxit escolar; completar el procés de connexió a internet de tots els centres educatius; elaborar el curriculum escolar a Catalunya, en el marc de la LOE i de l’estatut de Catalunya de 2006; arribar a la mitjana europea de despesa pública educativa, això és al voltant del 5,6 del PIB.
.- Mesures per compartir les responsabilitats d’educació amb les famílies: establir un sistema de rendició de comptes del centre vers les famílies; incloure en la programació general anual les activitats de formació de mares i pares; estimular l‘associacionisme de pares i mares així com també d’alumnes; incrementar el sistema d’ajuts a les associacions de mares i pares d’alumnes.
.- Mesures per compartir responsabilitats amb els agents socials i per vincular els centres amb el lleure educatiu: estimular les relacions i crear vincles entre els centres educatius i associacions culturals, socials i de lleure; intrdoduir en les programacions generals de centre aquelles activitats vinculades al territori i que desenvolupen els projectes educatius de territori i de ciutat; promoure la coordinació i la cooperació de les associacions i entitats d'educació en el lleure amb la resta d'institucions educatives; promoure polítiques compensatòries a fi de garantir ajuts econòmics per a famílies amb pocs recursos econòmics pel lleure i les activitats extraescolars; ampliar l’horari d’obertura de les escoles amb activitats no lectives; l'adequació dels equipaments escolars d'un territori durant l'horari no escolar.
.- Mesures per fomentar la innovació en l’educació: orientar l’educació per garantir la seva formació integral; incentivar programes que afavoreixin la coeducació; promoure programes que en noves tecnologies, en el foment de la lectura i les llengües estrangeres; generalitzar, en quatre anys, els programes d’innovació educativa a tots els centres; atendre la diversitat de l’alumnat; garantir les plantilles necessàries i adaptades a aquesta nova necessitat de programes i atenció a la diversitat; promoure els centres de recursos pedagògics; reforçar el treball en xarxa del personal docent amb altres agents; consolidar i afavorir les zones escolars rurals de Catalunya; ordenar i innovar l'educació especial; promoure activitats d’art comunitari que puguin desvetllar inquietuds artístiques.
.- Mesures per desplegar el servei públic educatiu i integrar-lo en una xarxa única de centres educatius finançats amb fons públics: desplegar el procés endegat mitjançant el Pacte Nacional per a l’Educació; incloure les noves necessitats d’escolarització de tot l’alumnat, i contemplar en els requisits d’accés als concerts educatius aquestes noves necessitats, per estendre l’experiència dels contractes programa a tots els centres concertats, fent efectiu el principi de gratuïtat en l’etapa obligatòria; desplegar una gestió amb control social i amb rendició de comptes dels acords establerts; incorporar en tots els sistemes de planificació, gestió i de coordinació en els territoris, l’oferta pública escolar i d’activitats educatives, dels centres finançats amb fons públics, com a una oferta única dels servei públic d’educació.
.- Mesures per apropar la gestió autònoma dels centres educatius i el reconeixement social de la funció docent: crear una comissió d’experts que determini quins són els elements normatius i de regulació que es podran traspassar directament als centres educatius; establir un pla de reconeixement de les funcions no estrictament lectives del professorat; reforçar les funcions directives; elaborar un pla de carrera de la funció docent.
.- Mesures per descentralitzar l’administració i la gestió educatives: avançar en el procés de descentralització del departament d’Educació vers els territoris i les seves administracions; adaptar el Departament d’Educació a la nova distribució territorial de Catalunya; incrementar el paper dels Serveis Territorials d’Educació i de relació amb els ajuntaments; desenvolupar la coresponsabilitat dels ajuntaments vers l’educació; establir els governs educatius de territori.
.- Mesures per desenvolupar els ensenyaments artístics, esportius i d’idiomes: adaptar el sistema de formació inicial i continuada del professorat, així com la contractació d’especialistes; afavorir la interrelació de les diverses arts i dels seus ensenyaments i oromoure l’ensenyament d’idiomes; afavorir l’autonomia en la gestió; formar, seleccionar i homologar el professorat; implementar les inversions i els programes previstos conjuntament amb els ajuntaments; promoure polítiques públiques que garanteixin l’existència d’una autoritat en referència als ensenyaments artístics format pels diversos departaments competents de la Generalitat i una àmplia representació del sector artístic, cultural i esportiu.
.- Mesures per assegurar la transició entre l’escola i el treball: dissenyar un sistema d’orientació al món del treball; donar prioritat a l’orientació personal, acadèmica i professional en els centres de secundària tot establint connexions entre els centres de secundària i els serveis locals d’inserció professional.
.- Mesures per a la integració dels tres subsistemes de formació professional: crear més centres de formació professional que ofereixin formació reglada, ocupacional i contínua; fomentar la cooperació amb les empreses de formació no reglada; establir un sistema d’articulació i convalidació dels mòduls de formació ocupacional i els reglats; organitzar la formació permanent de manera que permeti enllaçar la formació reglada i l’ocupacional amb la contínua.
.- Mesures per a la integració local del sistema de formació professional: crear organismes territorials que coordinin l’oferta de formació professional en el marc del seu territori; connectar en xarxa els centres que formen el sistema.
.- Mesures per a un sistema formatiu obert a la innovació: crear una unitat d’innovació, amb terminals en els centres, per promoure la innovació; dotar els centres de formació professional d’una unitat d’innovació i transferència de tecnologia connectada als centres educatius i als grans centres d’innovació tecnològica i lligada a les necessitats de l’entorn productiu; capacitar els centres per poder establir contractes amb empreses per impartir formació a les seves instal•lacions.
.- Mesures per a la planificació i gestió del sistema: definir una política conjunta de formació entre tots els ens implicats.
.- Mesures en l’àmbit del reciclatge professional i la formació continuada: promoure mecanismes que integrin i coordinin territorialment la formació.
.- Mesures per adequar el nivell formatiu de les persones nouvingudes: atendre la doble necessitat d’integració social i d’adequació del nivell formatiu de l’important contingent d’immigrants a les necessitats del nostre sistema productiu.

2 comentaris:

Janario ha dit...

Buenos días,
Amigo Pedagogo, pienso que no estás siendo justo, pues estás únicamente promocionando las propuestas educativas que son más de lo mismo, pues todas ellas ignoran las necesidades de la mitad de la población de Cataluña, y todas inciden en la inmersión -o talibanismo lingüístico-. Todas, las 5, son integristas-catalanistas.
En cambio haces el vacío a la única propuesta que quiere apostar por todos, la única que posibilitaría un bilingüismo real en la educación, que es la de un nuevo partido que es probable que llegue a obtener representación parlamentaria el próximo 1N, el partido Ciutadans de Catalunya.


Lee aquí el Programa Electoral de Ciutandans de Catalunya

Conferencia Ciutadans: Propuesta de un Nuevo Modelo Educativo

Como tú, Pedagogo, tan gentilmente siempre nos mandas un correo informándonos de tus interesantísimas y nuevas entradas en tu blog, espero que me permitas copiar este comentario en las 5 propuestas que nos haces (Ciu, PSOE, PP, ICV y ERC) para que, de este modo, se conviertan en 6, pues así toda la gente tendrá la posibilidad también de conocer el Programa Educativo de Ciutadans de Catalunya.

Muchas Gracias.

Pedagog ha dit...

Amigo Janario: seguramente tienes razón. El criterio que hemos seguido es el de publicar las propuestas educativas de los partidos con representación parlamentaria. Es un criterio seguramente injusto, pero es un criterio.
Te agradezco que en tu comentario hayas puesto los enlaces pertinentes para que todos podamos conocer las propuestas educativas del partido Ciutadans de Catalunya. Gracias por tu colaboración y por facilitar a todos el conocimiento de más propuestas educativas. Lo importante siempre es poder votar después de haberse informado libremente. Muchas gracias.