dimarts, 17 d’octubre de 2006

Propostes educatives d'ERC

Esquerra Republicana de Catalunya en el seu programa per a les eleccions al Parlament de Catalunya diu que la consolidació d’un sistema educatiu català de qualitat i per a tots els ciutadans necessita, com a condició prèvia, un ampli acord social sobre l’educació, els seus objectius i les seves finalitats. Sense aquest gran acord no és possible avançar vers un Servei Educatiu Públic que faci de l’escola pública l’eix que vertebri el sistema i que tingui el concurs dels centres concertats, en un marc de plena igualtat de drets i deures.
Per a ERC el Pacte Nacional per a l’Educació representa, en primer lloc, un compromís de la comunitat educativa, del govern i de la societat per millorar la qualitat de l’educació, un compromís històric per donar més estabilitat al sistema educatiu. En segon lloc, és un punt final a la confrontació entre dos models educatius antagònics i un punt de partida per construir entre tots un servei educatiu català de qualitat doncs es reconeix la importància de disposar d’una xarxa de centres de titularitat pública de qualitat, ben dotats i amb equips professionals compromesos i capacitats, com a eix vertebrador del sistema, i alhora una xarxa de centres concertats de qualitat, respectant la singularitat de cadascun, en igualtat de drets i deures, i tots igualment compromesos a fer front als reptes socials i educatius del país. En definitiva, Catalunya ha de tenir un sistema educatiu plural, que incentivi la innovació i els projectes educatius de cada centre, que fomenti la llibertat de les famílies sense cap discriminació per raons econòmiques, culturals, religioses, de sexe, de procedència o qualsevol altra, en el marc del Servei Públic Educatiu de Catalunya.
Amb aquesta finalitat es comprometen a garantir una correcta aplicació dels acords establerts en el Pacte Nacional per a l’Educació i a establir un marc jurídic que consolidi el aquest model educatiu, que en millori la qualitat i que doni estabilitat i confiança al sistema.
Algunes de les propostes d’ERC són:
– Desplegar els acords signats en el Pacte Nacional per a l’Educació, que inclou en tot cas: garantir la gratuïtat efectiva de l’educació bàsica a les famílies en els processos d’admissió d’alumnat a través del Servei Públic Educatiu i millorar la gestió dels centres educatius, dotant-los de més autonomia i recursos partint de projectes reconeguts i periòdicament avaluats.
– Elaborar la Llei d’educació de Catalunya, que haurà d’incorporar els acords principals del Pacte Nacional per a l’Educació i garantir els drets educatius establerts en el nou Estatut.
– Impulsar la millora general dels centres públics com a eix vertebrador del sistema educatiu per millorar una oferta de qualitat que sigui atractiva per a totes les famílies, a l’hora de triar centre educatiu per a llurs fills i filles.
– Igualar els horaris, les jornades i els calendaris dels centres finançats amb fons públics.
– Assegurar una bona aplicació de la sisena hora en l’educació primària pública.
– Garantir la gratuïtat de tots els centres privats concertats que presten el Servei Públic Educatiu en un màxim de sis cursos tot fixant uns requisits clars per a la concertació educativa, en el marc de les competències educatives de la Generalitat i mitjançant un nou decret sobre concerts educatius.
– Garantir l’oferta de places de titularitat pública en nuclis de població de nova creació.
– Assegurar la suficiència dels mòduls econòmics dels concerts educatius per garantir la gratuïtat dels ensenyaments bàsics dels centres concertats i la igualtat d’oportunitats.
– Garantir la gratuïtat a les famílies i una escolarització equilibrada de tot l’alumnat mitjançant contractes programa amb els centres concertats.
– Equiparar els recursos, els serveis educatius, la planificació, el control i l’avaluació entre els centres que formin part del Servei Públic Educatiu.
– Fomentar la participació de la comunitat educativa dels centres privats concertats.
– Facilitar la integració a la xarxa de centres de titularitat pública d’aquells centres privats concertats que lliurement ho sol·licitin, en les condicions que s’estableixin.
– Igualar progressivament les condicions laborals del professorat amb pagament delegat amb les condicions del dels centres públics.
– Incorporar un representant municipal als consells escolars dels centres concertats.
– Regular i potenciar les oficines municipals d’escolarització.
Pel que fa a la innovació educativa i la qualitat del sistema: crear grups de recerca i innovació en què participin professorat del Departament d’Educació i del d’Universitats.
Impulsar el català i l’aprenentatge de les llengües tot potenciant la immersió en català d’una manera extensiva i sistemàtica amb l’actualització de les metodologies d’immersió a l’educació primària i impulsant l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera als centres de secundària.
Referent a la coeducació, impulsarem el llenguatge no sexista ni androcèntric aplicat a l’àmbit educatiu.
De l’educació especial diu que s’ha d’avançar cap a una escola inclusiva tot creant més unitats de suport a l’educació especial (USEE).
Sobre l’escolarització de l’alumnat nouvingut dissenyar un pla per la llengua, la interculturalitat i la cohesió social tot estenent les aules d’acollida a tots el centres que en necessitin.
Sobre la laïcitat i l’ensenyament de continguts de cultura religiosa, oferir continguts de cultura religiosa en les etapes d’educació obligatòria a tot l’alumnat.
Les propostes encaminades al suport als centres educatius busquen l’actualització i millora de les infraestructures educatives públiques, l’autonomia dels centres i la coresponsabilització i la cogestió educativa amb els municipis.
Sobre el reconeixement del professorat proposa ERC la revaloració qualitativa de la tasca docent del professorat i pel que fa al suport a les famílies obrir els centres educatius des de l’1 de setembre fins al 30 de juny.

2 comentaris:

Janario ha dit...

Buenos días,
Amigo Pedagogo, pienso que no estás siendo justo, pues estás únicamente promocionando las propuestas educativas que son más de lo mismo, pues todas ellas ignoran las necesidades de la mitad de la población de Cataluña, y todas inciden en la inmersión -o talibanismo lingüístico-. Todas, las 5, son integristas-catalanistas.
En cambio haces el vacío a la única propuesta que quiere apostar por todos, la única que posibilitaría un bilingüismo real en la educación, que es la de un nuevo partido que es probable que llegue a obtener representación parlamentaria el próximo 1N, el partido Ciutadans de Catalunya.


Lee aquí el Programa Electoral de Ciutandans de Catalunya

Conferencia Ciutadans: Propuesta de un Nuevo Modelo Educativo

Como tú, Pedagogo, tan gentilmente siempre nos mandas un correo informándonos de tus interesantísimas y nuevas entradas en tu blog, espero que me permitas copiar este comentario en las 5 propuestas que nos haces (Ciu, PSOE, PP, ICV y ERC) para que, de este modo, se conviertan en 6, pues así toda la gente tendrá la posibilidad también de conocer el Programa Educativo de Ciutadans de Catalunya.

Muchas Gracias.

Pedagog ha dit...

Amigo Janario: seguramente tienes razón. El criterio que hemos seguido es el de publicar las propuestas educativas de los partidos con representación parlamentaria. Es un criterio seguramente injusto, pero es un criterio.
Te agradezco que en tu comentario hayas puesto los enlaces pertinentes para que todos podamos conocer las propuestas educativas del partido Ciutadans de Catalunya. Gracias por tu colaboración y por facilitar a todos el conocimiento de más propuestas educativas. Lo importante siempre es poder votar después de haberse informado libremente. Muchas gracias.