divendres, 27 d’octubre de 2006

Propostes educatives de CiU

De cara a les eleccions del proper dia 1 de novembre Convergència i Unió proposa un model educatiu d'interès públic, que és el desplegament en matèria d'educació del nou Estatut. Aquest model educatiu quedarà recollit en la llei catalana d'educació i ha de garantir els drets i llibertats a l'educació, especialment el dret constitucional dels pares a escollir l'escola dels seus fills.
Pretenen que sigui un model innovador, que garanteixi la qualitat de l'ensenyament, on siguin valors claus l'equitat, l'excel·lència, la cohesió social, la garantia de promoció personal i social i el progrés econòmic i cultural de Catalunya, on la cultura de l'esforç i la recuperació de l'autoritat del mestre i dels equips directius hi tinguin un paper fonamental.
En aquest sentit Convergència i Unió diu que farà una aposta per la potenciació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's) i el trilingüisme, amb l'aprenentatge de l'anglès com a tercera llengua, a l'ensenyament.
El model educatiu d'interès públic tindrà com un dels seus valors fonamentals el de la coresponsabilització família-escola en l'educació dels fills. Tot posant èmfasi en l'assumpció de responsabilitats mútues i tot assenyalant amb claredat aquells aspectes de l'educació familiar que no es poden delegar.
.- En el capítol llibertat i igualtat proposen el dret a escolli mitjançant aquestes mesures:
. Establir el model educatiu d’interès públic que garanteixi els drets i llibertats a l'educació, especialment el dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat, el dret a la formació professional i a la formació permanent de totes les persones i el dret a rebre l’ensenyament en català, el qual s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
. Introduint la sol·licitud anticipada, és a dir, les famílies catalanes podran sol·licitar l’escola que triïn per als seus fills des del dia del seu naixement. Això diuen que farà possible conèixer amb anticipació la demanda de cada centre i facilitar una millor atenció.
. Desenvolupar la plena gratuïtat de l’ensenyament de 3 als 16 anys. Fent l’extensió gratuïta i progressiva de la sisena hora a l’educació infantil i primària a l’escola pública i concertada.
.- Dediquen un apartat als límits de l’administració on diuen que els centres de Catalunya podran definir una part del currículum per ajustar el que cal ensenyar a les necessitats i interessos del seu entorn immediat. El 15% del currículum podrà ser determinat per les escoles.
.- Referent a la cultura del sí volen aplicar els acords subscrits en el Pacte Nacional per a l’Educació, tant en allò que fa referència a l’escola pública, com a l’escola concertada.
.- Parlen també de la cultura de l’esforç i per aconseguir-la volen fer el següent:
. Apostar per la cultura de l’esforç i per reafirmar l’autoritat dels mestres en la relació amb l’alumnat, i dels equips directius tot reforçant el seu paper i poder de decisió en la gestió dels centres. Prestigiant la figura del mestre i potenciant el comportament cívic tant a l’aula com al centre.
. Enfortir el compromís dels nois amb la societat fomentant la cultura del civisme i el respecte envers els adults i els companys.
. Augmentar l'èxit escolar en l'educació obligatòria i augmentar fortament el percentatge de persones de 18 a 24 anys d'edat que a Catalunya accedeixin a l'educació postobligatòria, batxillerat i formació professional i ensenyaments de règim especial fins a situar-nos en dues legislatures en el nivell dels països del nostre entorn.
.- Sobre la catalanitat diuen que faran, d’acord amb la societat civil, un itinerari cultural i educatiu català. El currículum competencial català que tingui en compte la promoció i consecució del ple desenvolupament de la persona com a subjecte individual i com a membre de la societat, la integració a la societat les noves generacions, la construcció d’un projecte comú renovat i projectat cap al futur, l’actualització dels continguts curriculars i la transmissió del llegat cultural i científic.
.- Per a situar els alumnes entre els millors proposen que:
. Tots els infants nascuts en el segle XXI faran, de manera progressiva, els seus aprenentatges bàsics mitjançat les TIC. La revolució tecnològica duu a la revolució educativa. Els centres docents disposaran de pissarres electròniques, connexió a internet amb banda ampla, programari i ordinadors suficients per a fer-ho possible.
. Tots els alumnes tindran el seu e-portafoli, on podran deixar i recuperar els seus treballs, posar-los a disposició dels professors i mestres, gaudir de continguts electrònics, que podran complementar, quan no substituir, els llibres de text.
. L’any 2010 hi haurà tres ordinadors per cada dos alumnes i assolint l’objectiu d’un ordinador per alumne l’any 2012.
. Implantar definitivament el model trilingüe, amb l’aprenentatge de l’anglès des de l’educació infantil fins als 16 anys, una assignatura impartida exclusivament en anglès a partir dels 12 anys, i la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera a partir dels 14 anys; amb un mínim de 120 hores de llengua estrangera a la formació professional; amb la presència de l’anglès susceptible d’impartir-se en la formació contínua, amb una major presència de l’anglès a la universitat, i amb la possibilitat d’establir incentius per a les famílies que incorrin en despeses d’aprenentatge d’un tercer idioma. També es potenciarà l’anglès a la programació televisiva adreçada als infants i adolescents.
. Catalunya destinarà el 6’5% del seu PIB a educació, fet que ha de possibilitar una acceleració del pla de construccions escolars, un nou model d’edifici escolar i la progressiva substitució dels mòduls prefabricats.
. Establir programes de formació del professorat amb atenció específica a la formació inicial de mestres i professors, amb la reforma de la carrera de magisteri, i amb la potenciació de continguts tecnològics i d’idiomes a la formació permanent del professorat adaptada a les diferents etapes de la carrera professional.
. Crear el Programa Directors 21 per a la formació dels directors en exercici, i d’aquells que s’hi vulguin incorporar.
.- Sobre la inclusió social proposen:
. Reduirm la taxa d’abandonament escolar i promoure el dret a conèixer el primer ofici per a tots aquells ciutadans que no continuïn en el sistema educatiu.
. Afavorir la segona oportunitat. Diuen que tot ciutadà de Catalunya tindrà garantits 15 anys escolars de formació gratuïta. Els ciutadans se’n podran beneficiar fins que tinguin 24 anys, amb possibilitat de combinar-s’ho amb la vida laboral.
.- I sobre el concepte d’ascensor social ens diuen que:
. En els diferents sectors de l'activitat econòmica i empresarial, es crearan, d’acord amb les necessitats específiques del mercat laboral de cada moment, unitats de coordinació del coneixement de la demanda i de concreció de l'oferta formativa.
. Indicativament es crearà una quinzena d'aquestes Unitats Integrals de Formació Professional (UNIFOP), que tindran connexió especial amb els centres integrats.
.Es desenvoluparà una política pròpia de beques de caràcter compensatori que permeti la gratuïtat en l’ensenyament obligatori.
. Impuls del programa escoles Shift: Es crearan centres experimentals en entorns escolars d’especial dificultat en els quals, mitjançant un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, la diversificació curricular i noves propostes d’organització escolar, es procurarà que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques.

4 comentaris:

Janario ha dit...

Buenos días,
Amigo Pedagogo, pienso que no estás siendo justo, pues estás únicamente promocionando las propuestas educativas que son más de lo mismo, pues todas ellas ignoran las necesidades de la mitad de la población de Cataluña, y todas inciden en la inmersión -o talibanismo lingüístico-. Todas, las 5, son integristas-catalanistas.
En cambio haces el vacío a la única propuesta que quiere apostar por todos, la única que posibilitaría un bilingüismo real en la educación, que es la de un nuevo partido que es probable que llegue a obtener representación parlamentaria el próximo 1N, el partido Ciutadans de Catalunya.


Lee aquí el Programa Electoral de Ciutandans de Catalunya

Conferencia Ciutadans: Propuesta de un Nuevo Modelo Educativo

Como tú, Pedagogo, tan gentilmente siempre nos mandas un correo informándonos de tus interesantísimas y nuevas entradas en tu blog, espero que me permitas copiar este comentario en las 5 propuestas que nos haces (Ciu, PSOE, PP, ICV y ERC) para que, de este modo, se conviertan en 6, pues así toda la gente tendrá la posibilidad también de conocer el Programa Educativo de Ciutadans de Catalunya.

Muchas Gracias.

Pedagog ha dit...

Amigo Janario: seguramente tienes razón. El criterio que hemos seguido es el de publicar las propuestas educativas de los partidos con representación parlamentaria. Es un criterio seguramente injusto, pero es un criterio.
Te agradezco que en tu comentario hayas puesto los enlaces pertinentes para que todos podamos conocer las propuestas educativas del partido Ciutadans de Catalunya. Gracias por tu colaboración y por facilitar a todos el conocimiento de más propuestas educativas. Lo importante siempre es poder votar después de haberse informado libremente. Muchas gracias.

Anònim ha dit...

Benvolgut company,

des de la portalada del web del nostre IES hem enllaçat la teva informació sobre els programes electorals.
Moltes gràcies i bona feina!

Cordialment,
IES Arraona (Sabadell)

Pedagog ha dit...

Gràcies per col·laborar en la difusió de les diferents propostes educatives. Quant més informats estiguem millor votarem.