dijous, 10 d’abril de 2014

Programa Erasmus + 2014

Referència: DOGC núm. 6601 (10/04/2014)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/105/2014, de 27 de març, per la qual es dóna publicitat del programa Erasmus + i de la convocatòria corresponent a l'any 2014, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus + a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.