dissabte, 12 de juliol de 2008

Convocatòria programes d'igualtat d'oportunitats en el treball

Referència: DOGC núm. 5166 - 04/07/2008
Departament: TREBALL
RESOLUCIÓ TRE/2083/2008, de 27 de juny, de convocatòria per als anys 2008-2009 i de fixació de l'import màxim dels ajuts i subvencions previstos a l'Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes per a la diversitat. (Pàg. 51312)
Termini: 20 dies naturals, comptadors a partir de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.