dimarts, 18 de novembre de 2008

Marc general del Programa d'Aprenentatge Permanent i convocatòria

Referència: DOGC núm. 5260 - 18/11/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/478/2008, de 7 de novembre, de modificació de l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2009-2011. (Pàg. 84706)