dijous, 27 de novembre de 2008

Per a què serveix un PQPI?

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) continuadors dels Programes de Garantia Social (PGS) són una gran eina de què disposen els centres educatius sempre que se’n faci un bon us.
Els objectius dels PQPI són diversos i no s’ha de pretendre que tots els alumnes d’aquesta formació assoleixin tots i cadascú d’ells. Un dels objectius generals del PQPI és la de proporcionar una formació bàsica i professional que els permeti inserir-se en el món laboral amb un bagatge mínim així com lluitar contra el risc d’abandonament educatiu d’una part important dels nostres joves. Així doncs, la dinàmica del PQPI ha d’estar pensada per orientar l’alumne perquè assoleixi la maduresa que la societat exigeix a tothom per a prendre una decisió respecte al seu futur immediat sense oblidar l’assoliment d’una competència professional bàsica que li faciliti l’exercici d’una activitat laboral concreta.
El perfil de l’alumne del PQPI està marcat, moltes vegades, per una baixa autoestima i una poca valoració de sí mateix i un dels objectius específics dels docents d’aquest programa hauria de ser fomentar el coneixement de les capacitats i actituds dels alumnes així com dels seus interessos i motivacions. Altres objectius específics haurien d’anar encaminats a aconseguir la regularització dels hàbits i de les habilitats socials així com a proporcionar un coneixement de l’entorn que li permeti a l’alumne entendre correctament les situacions i sigui capaç de donar-hi les respostes adequades.
Per tant un PQPI és molt més que impartir els conceptes d’unes determinades matèries, l’aspecte de formació humana ha de ser l’eix vertebrador d’aquesta formació. Entrar a classe i donar matèria d’una forma pura i dura tan sols porta al fracàs d’aquesta eina alternativa. Tractar a aquests alumnes igual que tractem als alumnes de l’Ensenyament Secundari Obligatori o als que estan cursant qualsevol de les modalitats del Batxillerat actual és un error que pagaran uns alumnes que tenen les seves pròpies característiques. És per això que el professorat del PQPI ha de ser escollit en funció d’aquests objectius i no només de l’especialitat professional del PQPI o de les matèries específiques a impartir.