dijous, 26 de novembre de 2009

Bases reguladores dels programes d'igualtat d'oportunitats en el treball

Referència: DOGC núm. 5514 - 26/11/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat. (Pàg. 89344)
Línia A: Programes d'inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI) i de les persones en risc d'exclusió social procedents d'una empresa d'inserció.
Programes A: A1 Programa d'itineraris d'inserció laboral de la RMI. A2 Incentius a la contractació de persones destinatàries de la RMI, persones en risc d'exclusió social procedents d'una empresa d'inserció, i incentius a l'autoocupació.
Línia B: Programes de suport a les empreses d'inserció.
Programes B: B3 Suport al funcionament de les empreses d'inserció. B4 Incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció. B5 Formació per als quadres directius i de gestió.
Línia C: Programes d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental a l'empresa ordinària.
Programes C: C6 Programa de treball amb suport a l'empresa ordinària. C7 Ajuts i subvencions per al foment de la contractació indefinida en el mercat ordinari.
Línia D: Programa per a la promoció d'empreses inclusives.
Programa D: D8 Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que col•laborin en la inserció de col•lectius amb discapacitat o risc d'exclusió.