dimarts, 15 de desembre de 2009

Convocatòria 2010-2011 d’alguns programes d'igualtat d'oportunitats en el treball

Referència: DOGC núm. 5526 - 15/12/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3482/2009, de 24 de novembre, de convocatòria per als anys 2010-2011 per a la concessió de determinades subvencions previstes a l'Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes per a la diversitat. (Pàg. 93856)
Línia A: Programes d'inserció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI) i de les persones en risc d'exclusió social procedents d'una empresa d'inserció.
Programa A: A1 Programa d'itineraris d'inserció laboral de la RMI.
Línia B: Programes de suport a les empreses d'inserció.
Programa B: B3 Suport al funcionament de les empreses d'inserció.
Línia C: Programes d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental a l'empresa ordinària.
Programa C: C6 Programa de treball amb suport a l'empresa ordinària.
Línia D: Programa per a la promoció d'empreses inclusives.
Programa D: D8 Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que col•laborin en la inserció de col•lectius amb discapacitat o risc d'exclusió.
Termini: 20 dies naturals, comptadors a partir de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.