dijous, 31 de desembre de 2009

Bases i convocatòria 2010 per a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades a treballadors en atur

Referència: DOGC núm. 5536 - 30/12/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l'any 2010. (Pàg. 97301)
Es consideraran com a sectors prioritaris els següents:
- Noves tecnologies de la informació i la comunicació.
- Energies renovables i eficiència energètica.
- Àrea sociosanitària i d'atenció a les persones.
- Rehabilitació d'habitatges.
- Gestió de microempreses.
Termini: 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.