dijous, 18 de novembre de 2010

Eleccions 2010: propostes educatives de CIU

En les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre la coalició de Convergència i Unió diu que té la clara voluntat de treballar perquè el sistema educatiu torni a ser garantia d’ascensor social i d’igualtat d’oportunitats. Per aconseguir això els punts de les seves propostes educatives són els següents:
Garantir el dret a l’educació en un marc de llibertat: coresponsabilitat, sí; delegació, no.
.El dret a l’elecció de centre, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social esdevindran un eix primordial de la política educativa. Afegir criteris complementaris als criteris de prioritat en l’accés, per resoldre les situacions d’empat, que determinarà el Govern i aplicarà els centres.
. Establir que les famílies catalanes puguin manifestar l’escola que prefereixen per als seus fills o filles des del dia del naixement. Això farà possible conèixer amb anticipació la demanda de cada centre.
. La família com a primera instància educadora ha de poder formalitzar el compromís amb l’educació escolar i situar l’alumne en condicions favorables per a l’aprenentatge.
. L’escola, com a instància coresponsable de l’educació dels infants i joves, i com a institució insubstituïble perquè accedeixin a la condició de ciutadans, ha de facilitar i promoure la col•laboració de la família en el seguiment, evolució acadèmica i personal de l’alumne.
. La carta de compromís educatiu ha de servir perquè la família es comprometi i faci seu el projecte educatiu de l’escola i les normes internes del centre, així com incrementar-ne la col•laboració en el procés educatiu de l’alumne que du a terme el centre.
. Es renovarà i potenciarà la participació de les famílies en els òrgans participatius del sistema escolar, en especial en els consells escolars de centre i en les AMPAs.
. Enfortir l’oferta de titularitat pública i comptar amb la iniciativa social per desplegar el model d’interès públic educatiu que doni resposta a la demanda educativa a totes les etapes i els nivells.
. Potenciar el Servei d’Educació de Catalunya per tal de garantir el dret a totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat.
. Vincular les llars d’infants d’iniciativa social al model educatiu d’interès públic per reduir el cost a les famílies que optin per aquests centres a través d’ajuts públics, d’acord amb la programació educativa i els requisits que es determinin.
. Amb caràcter progressiu concertar els ensenyaments postobligatoris dels centres que formen part del SEC per tal de fer possible l’extensió de la gratuïtat a l’ensenyament postobligatori.
. Vincular els centres d’iniciativa social que imparteixin ensenyaments musicals i artístics al model d’interès públic per afavorir l’accés a l’ensenyament a les famílies que opten per aquests centres, d’acord amb la programació educativa i amb els mecanismes de finançament que es determinin.
. L’atenció i els recursos per a l’alumnat amb necessitats especials o específiques, la faran i compartiran els centres del Servei d’Educació de Catalunya, mitjançant mecanismes de reserva de places o especialització amb les dotacions de recursos educatius adients.
Ofensiva de país contra el fracàs escolar.
. Portar a terme una ofensiva de país per lluitar contra el fracàs escolar que ha esdevingut un fenomen persistent al llarg de totes les etapes del sistema educatiu. Actuar per abordar-lo de manera específica en cadascuna de les etapes, tot garantint els nivells adequats i situant l’èxit escolar en la franja alta de l’OCDE.
. Treballar per reduir els desavantatges inicials dels alumnes amb situacions socials i familiars complexes que afecten els processos d’aprenentatge i desenvolupament personal.
. Fer de la competència lectora un punt central de la lluita contra el fracàs escolar, atès que és la garantia d’accés al coneixement. Potenciar la lectura sistemàtica al llarg de tota l’escolaritat bàsica (primària i secundària obligatòria), Establir un Pla nacional de la lectura per a infants i joves. L’escriptura, l’expressió oral, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres també seran prioritàries a l’aula.
. Promoure la identificació dels problemes i les dificultats d’aprenentatge o comunicació dels alumnes i la seva atenció immediata:
a) Pel que fa a la detecció precoç: Facilitar el diagnòstic gratuït de trastorns d’aprenentatge en la primera infància. Establir protocols que permetin detectar-los al més aviat possible per tal de millorar les possibilitats educatives i garantir un aprenentatge millor i fomentar la resposta ràpida i coordinada dels equips de professionals en l’etapa escolar.
b) Pel que fa a la formació del professorat: Actualitzar la formació i les funcions dels professionals de suport dels serveis educatius. El professorat rebrà formació inicial i, quan s’escaigui, permanent, per tal de poder detectar i atendre precoçment els possibles trastorns o necessitats educatives específi ques, amb el suport delsespecialistes adients.
c) Pel que fa al currículum escolar: Prioritzar i enfortir l’aprenentatge de les competències bàsiques, la lectura, el raonament i l’expressió oral i escrita, el càlcul, la música, les competències digitals i el tractament de la informació,i concretar la gradació entre els ensenyaments primaris i secundaris.
d) Pel que fa a les famílies: Promoure que les famílies s’impliquin més en el projecte educatiu del centre i facilitar que es puguin establir les complicitats necessàries per abordar conjuntament les problemàtiques de l’aprenentatge dels seus fills, si és el cas.
e) Pel que fa als equips professionals de l’àmbit educatiu i social vinculats a l’etapa d’educació infantil, primària i secundària: Reformular la formació dels especialistes i la seva coordinació amb els centres educatius.
. Potenciar i ampliar els programes de qualificació professional inicial (PQPI) per tal de millorar la capacitació professional dels joves amb risc d’abandonament escolar.
. Obrir un debat sobre les Unitats d’Escolarització Compartida per analitzar les decisions que facilitin la resposta més adequada a les necessitats de l’alumnat.
. Incentivar que els joves amb risc d’exclusió escolar o social participin en activitats esportives i culturals, per tal de millorar-ne les capacitats i els hàbits de comportament. Establir un tutor personal d’aprenentatge per als alumnes amb baix rendiment educatiu, perquè n’orienti el procés educatiu individual.
. Facilitar la promoció acadèmica real dels alumnes amb la implantació de mesures de reforç o recuperació a l’estiu, i si és el cas oferir una nova oportunitat al mes de setembre a l’alumne. Establir mecanismes de suport continuat a tot l’alumnat que vulgui ampliar o aprofundir els seus aprenentatges.
. El nivell educatiu de les famílies és un dels elements més relacionats amb l’èxit o el fracàs escolar de determinats alumnes. Promoure la participació específica de les famílies, quan sigui el cas, en els programes de formació permanent per a persones adultes.
Fer de cada centre un centre de qualitat.
. Oferir als joves un itinerari cultural i educatiu català a través d’un currículum competencial que ha de garantir la promoció i consecució del desenvolupament ple de la persona com a subjecte individual i com a membre de la societat.
. Garantir la transmissió del nostre llegat cultural, científi c i cívic, així com la construcció d’un projecte social comú, renovat i projectat cap al futur.
. Els desenvolupaments curriculars impulsaran els processos de personalització de l’aprenentatge i prendran com a referent els dels països més avançats de l’OCDE en matèria educativa.
. Promoure el desvetllament en els joves de la recerca del sentit de la pròpia vida, la descoberta de l’espiritualitat, del compromís social i del sentit de pertinença a la nació catalana, tot promovent en l’alumnat els valors instrumentals que els permetin viure de manera ètica, solidària, autònoma i racional.
. Els currículums garantiran un domini ple de les llengües oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori d’acord amb el marc europeu comú de referència.
. El català, com a llengua pròpia, serà la llengua emprada normalment com a llengua vehicular, d’aprenentatge i de relació escolar en totes les etapes i a tots els centres.
. Enfortir la immersió lingüística a l’escola en tots els nivells.
. Fomentar l’esperit científic i tecnològic, així com el sentit emprenedor i creatiu. . La impartició del currículum a primària i al primer cicle d’ESO es portarà a terme amb equips reduïts de docents per enfortir l’acció tutorial i el millor seguiment possible dels alumnes.
. Clarificar la distribució i càrrega lectiva de les matèries de modalitat i optatives al batxillerat per tal de garantir la concordança amb les exigències de l’accés a la universitat.
. Elaborar els quadres de competències i continguts curriculars essencials per a cada matèria i etapa dels diversos ensenyaments i oferir materials curriculars i formació al professorat per tractar-los i avaluar-los.
. Potenciar el domini de la llengua anglesa en tots els nivells de la societat, especialment en els ensenyaments de primària i secundària.
. Diversificar el currículum dels darrers cursos de l’ESO per donar resposta a les necessitats singulars de determinats alumnes i per afavorir-ne l’acreditació acadèmica i les competències preprofessionalitzadores.
. Promoure, en col•laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans, la convocatòria periòdica de l’Olimpíada del Saber per posar en relleu els coneixements interdisciplinaris i les capacitats pròpies de l’itinerari cultural educatiu català.
. Posar l’escola i l’institut al centre del sistema educatiu i procurar els instruments necessaris per a la seva qualitat. Aquest és l’element que pot contribuir més a millorar la igualtat d’oportunitats i l’equitat, i a assegurar l’ascensor social.
. El Govern, d’acord amb les universitats, posarà en marxa el Seminari Permanent de la formació inicial del professorat per, en col•laboració estreta, garantir el diàleg i la interacció necessària per a la programació, l’accés i el seguiment d’aquesta formació, en especial pel que fa al domini de les llengües i de les TIC dels futurs professionals de primària i secundària.
. La formació permanent del professorat tindrà en compte les necessitats dels centres d’acord amb els objectius educatius a través d’un pla periòdic que s’implantarà progressivament.
. Potenciar l’existència d’equips directius altament qualificats amb visió transformadora dels aprenentatges i altres capacitats de lideratge pedagògic i organitzatiu. Dissenyar conjuntament amb les universitats un màster específic per als candidats a director de centre que serà valorat com a mèrit preferent en les convocatòries als càrrecs directius.
. Cada centre ha de tenir capacitat per poder actuar autònomament i liderar un camí propi per garantir la millor resposta a les necessitats educatives de cada alumne.
. Promoure centres educatius que, mitjançant l’avaluació, aprenguin, innovin i millorin les seves pràctiques, formin i capacitin l’alumnat, tant en competències bàsiques, lingüístiques, matemàtiques, científiques, socials i personals, com en l’adquisició dels coneixements necessaris per a l’èxit en la vida professional, ciutadana i personal. Promoure l’obtenció de certificació externa de qualitat imillora contínua homologada a Europa.
. La innovació, la recerca, el desenvolupament i la creació de nou coneixement en l’àmbit educatiu esdevindran, de manera gradual i planificada, la clau de la millora dels aprenentatges i de l’organització i el funcionament dels centres, la qual cosa ha de permetre que Catalunya recuperi el lideratge pedagògic que l’ha caracteritzat.
. Establir un Pla de Foment de la Recerca Innovativa per als aspectes del sistema educatiu considerats prioritaris, al qual es vincularan recursos i ajuts de manera preferent.
. Potenciar les bones pràctiques educatives dels docents i els mecanismes de reconeixement, tot vinculant-los amb la carrera docent.
. Promoure l’aplicació de formes d’aprenentatge noves i productives associades a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, complementàriament a la utilització dels llibres de text i altres documents escrits.
. L’avaluació diagnòstica dels resultats acadèmics dels alumnes serà la base de l’aplicació de mesures de correcció i de suport als centres a fi d’obtenir-ne una millora dels resultats. Es facilitaran als centres educatius protocols i instruments d’autoavaluació.
. S’ordenarà la intervenció i la presència del professorat extern dels centres, i se’n delimitaran les funcions i la dedicació horària.
. Per tal de poder fer realitat la inclusió escolar, es procurarà un equilibri raonat entre les responsabilitats de caràcter especial o específic encomanades als centres i els recursos humans i econòmics que se’ls assignen.
. Potenciar l’escola rural i se’n garantirà la qualitat de l’oferta, tot vetllant alhora per l’adequació de les dotacions de recursos humans i materials a la realitat de cada zona.
. Els centres amb alumnes amb més dificultats seran prioritaris. Implementar el programa “Escoles Palanca” per a entorns escolars d’una dificultat especial, mitjançant equips de professorat, diversificació curricular adequada i noves propostes d’organització escolar i, si s’escau, possibilitar l’obertura d’aquests centres els caps de setmana i els períodes de vacances, per tal de donar suport complementari als alumnes amb dificultats per assolir les competències bàsiques amb programes de reforç i acompanyament.
. Potenciar les activitats educatives complementàries i la formació de les famílies de manera especial en aquests entorns.
. Es crearan equips mixtos d’arquitectes, docents, pedagogs i experts en sistemes tecnològics, per dissenyar nous models d’edificis escolars que incorporin espais i nous entorns d’aprenentatge ergonòmics, versàtils i funcionals, al mateix temps que es potenciaran les “escoles verdes”, que redueixin l’impacte ambiental dels edificis, les instal•lacions i els equipaments dels centres educatius.
. Possibilitar experiències horàries diverses als centres docents per donar resposta a la funció docent que té encomanada l’escola, tot respectant la càrrega lectiva anual prescriptiva i garantint la qualitat de l’ensenyament.
. Promoure la realització d’accions educatives complementàries que aportin solucions racionals a les dificultats d’ajust horari de les famílies a l’horari lectiu, en col•laboració amb els ens locals, les famílies, les associacions en què s’agrupen, i les entitats, associacions i empreses d’educació en el lleure.
. En substitució de l’anomenada “setmana blanca”, el calendari escolar incorporarà un conjunt de dies de lliure disposició que es puguin agrupar o distribuir segons les conveniències de cada centre, població i característiques del calendari escolar. Recuperar l’endemà de Reis com a dia de vacances escolars per als alumnes.
. Buscar la complicitat dels diferents agents socials i mitjans de comunicació per afavorir en els infants i joves uns bons hàbits horaris que els permetin gaudir de més temps de família per a l’educació i uns horaris de descans i son que facilitin un bon rendiment escolar.
. Posar èmfasi en els principis d’autoritat docent, en la responsabilitat de l’alumnat, en el valor del respecte –per part del professorat, l’alumnat i les famílies–, en l’esforç en l’aprenentatge, en el desenvolupament de les capacitats individuals i en el compliment de les normes de convivència del centre.
. Apostar per una resolució de confl ictes àgil, positiva i proactiva per garantir un bon clima a l’aula i una bona convivència al centre. Afavorirem la detecció i l’actuació immediata en els casos d’assetjament o de discriminació. Promoure actuacions específiques per a l’alumnat que sol generar conflictes.
. Declarar l’escola i el seu entorn zona lliure de drogues, on no es permetrà ni la distribució, ni el consum ni la tinença de cap tipus de substàncies il•legals o perjudicials per a la salut. Establir un programa de seguiment específic per als alumnes consumidors habituals de qualsevol tipus de substància tòxica que en perjudiqui tant la salut com el procés d’aprenentatge.
. Establir la nota de conducta a l’aula i al centre i se’n determinaran els efectes acadèmics.
Formació professional: una política de país.
. Impulsar una Formació Professional Catalana mitjançant una política que ordeni i integri de manera efectiva els diferents subsistemes de la FP, amb el consens i la col•laboració dels agents econòmics i socials i la participació dels diferents organismes i entitats que interactuen en l’àmbit de la qualificació i de la formació de les persones, i en general del teixit productiu. Posar en marxa unsistema integrat d’informació i orientació professional.
.Establir títols propis, d’acord amb les necessitats de les empreses catalanes, i fer la integració en els catàlegs de formació i qualificació professional.
.Apostar pel règim de l’alternança entre formació i treball, com a element de millora professional i d’inserció laboral conjuntament amb els agents socials.
.El sistema serà flexible per tal que cada ciutadà i ciutadana tingui l’oportunitat de formar-se contínuament per millorar la qualificació professional.
. Desenvolupar i posar en marxa un model àgil i assequible de reconeixement i acreditació de competències professionals adquirides per qualsevol via de formació i per l’experiència professional.
. Posar a l’abast del conjunt de professionals docents i formadors, conjuntament amb els sectors productius, una formació contínua de qualitat que sigui efectiva per tal d’actualitzar-ne els coneixements.
L’educació al llarg de la vida: garantia de progrés i de cohesió.
. Actualitzar el model de formació d’adults català segons els models europeus que són referent i dissenyar una oferta flexible en els camps acadèmic, cívic, social i cultural, que s’adapti a les necessitats i característiques de l’aprenentatge en l’edat adulta. Establir una formació específica per al professorat amb metodologies per al treball amb persones adultes.
. Fer de les TIC un instrument clau en l’educació de les persones adultes, per tal de reduir l’escletxa digital i afavorir el desenvolupament de competències de comunicació i tractament d’informació.
. Potenciar la formació d’adults en els col•lectius més vulnerables: persones aturades, amb risc d’exclusió social, en situació de pobresa, amb alguna discapacitat, pertanyents a minories ètniques..., i amb una distribució territorial dels centres adequada.
Potenciar el talent al llarg de tot el sistema educatiu.
. Fer els canvis necessaris en l’estructura del sistema educatiu per tal que valori l’excel•lència i detecti el talent de l’alumne i l’incentivi.
. Promoure l’esperit emprenedor i el valor de l’esforç al llarg de totes les etapes educatives. La recuperació del valor tradicional de l’esforç, de la feina ben feta i de la responsabilitat individual és tan prioritària com potenciar les habilitats de treball i estudi individual i en equip, la cooperació, la capacitat crítica i la mentalitat emprenedora.
. Incentivar que alumnes amb expedients de batxillerat excel•lents i aptituds per ensenyar accedeixin als estudis de Magisteri i als màsters de secundària, de manera que es potenciï la detecció del talent i la vocació per atraure les millors persones a l’educació.
. Crear programes d’atenció educativa i d’enriquiment curricular per a l’alumnat excepcionalment dotat intel•lectualment i per als alumnes amb talents. El sistema educatiu català ha de donar una resposta adaptada a les capacitats, els interessos i els ritmes d’aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats intel•lectuals, tot desenvolupant-ne al màxim les possibilitats per tal d’assolir-ne un desenvolupament i creixement plens com a persones.
Administració educativa i centres educatius al servei de l’educació.
. Comptar amb les diferents instàncies i els sectors implicats per implantar canvis i normes.
. Reduirla burocràcia administrativa per tal que els centres es puguin dedicar principalment al seu objectiu fonamental: ensenyar, estimular, donar suport i orientar els alumnes. Aplicar polítiques de racionalització i d’aprofitament de recursos per donar resposta a la situació derivada de la crisi econòmica.
. Promoure una nova manera d’actuar del Departament d’Educació que posi èmfasi en una gestió eficaç i transparent i una política comunicativa que prioritzi la informació i la relació amb els centres.
. La inspecció d’educació supervisarà i avaluarà la funció docent, la funció directiva, els centres i els serveis educatius per controlar l’assoliment dels objectius fixats. Assessorarà, orientarà i informarà els sectors de la comunitat escolar i emetrà els informes pertinents en l’aplicació de les polítiques educatives del Departament.
. Dissenyar, conjuntament amb les universitats, un màster en supervisió educativa que s’oferirà a inspectors en actiu i serà mèrit preferent per als candidats futurs.
. Les zones educatives seran unitats de programació i de coordinació de recursos, però no un nou graó de gestió administrativa entre el centre i els serveis territorials. L’existència de la zona no comportarà el manteniment ni la creació de càrrecs de confiança política.
. Millorar els horaris, els procediments de treball, la rapidesa i l’eficàcia dels sistemes d’atenció personal, telefònica i telemàtica dels serveis territorials i de totes les unitats de l’Administració educativa.

2 comentaris:

eduideas ha dit...

comenta les propostes, ens interessa la teva opinió

Pedagog ha dit...

Hola eduideas, com d'altres vegades el fet de posar les propostes educatives dels principals partits que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya no està fet amb la intenció de comentar-les sinó amb la intenció de difondre-les una mica més i que cadascú remeni i triï les que millor siguin del seu gust.
Els comentaris meus sobre la pràctica de la política educativa ja queden recollits en els diferents escrits que vaig fent amb certa regularitat.
De totes formes gràcies pel teu suggeriment.