dissabte, 20 de novembre de 2010

Eleccions 2010: propostes educatives d’ERC

Esquerra Republicana de Catalunya considera que l’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania, i que el salt de millora qualitativa només serà possible des del diàleg, l’acord i el compromís de tota la societat. Les seves propostes educatives, per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre, són les següents:
Per un Projecte Educatiu de País que consolidi un sistema educatiu propi i de qualitat.
. Mantenir vius l’esperit i els continguts del Pacte Nacional per a l’Educació i assegurar que el desplegament de la Llei d’educació garanteixi amb fermesa els principis d’igualtat, equitat, excel•lència i cohesió social, en el marc d’un projecte de país i de construcció nacional.
. Aconseguir que el Projecte Educatiu s’inscrigui en un marc de construcció nacional, que impliqui tota la societat catalana i que, en conseqüència, la projecti cap a un futur de benestar i que potenciï la cohesió social a través del progrés individual i col•lectiu de tota la ciutadania.
. Donar continuïtat al treball i als compromisos expressats en el Pacte Nacional per a l’Educació, fent que el desplegament normatiu de la Llei d’educació permeti consolidar un sistema educatiu propi. És per això que s’ha de continuar impulsant la millora de l’escola pública i, alhora, potenciant el Servei Educatiu de Catalunya com l’àmbit de concurrència dels centres públics i dels centres concertats en la prestació del servei públic educatiu que garanteixi una bona educació de qualitat per a tothom i que faci efectiva la igualtat d’oportunitats.
. Incrementar progressivament el pressupost d’Educació fins arribar al 6% del PIB, peer arribar a la mitjana de despesa pública en educació dels països europeus.
La formació al llarg de la vida, una eina de futur.
. Garantir que el conjunt de la població pugui accedir a una formació professional diversificada i de qualitat, elevar el coneixement de llengües estrangeres i estendre l’ús de les TIC entre el conjunt de la població.
La formació professional, per a les necessitats del país.
. Avançar cap a un model català de Formació professional que tingui en compte el marc europeu de referència, així com les necessitats formatives derivades del nostre sistema educatiu i del nostre model productiu. El desplegament de la Llei d’educació de Catalunya ha de significar la universalització dels Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i l’ampliació de l’oferta dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i de l’aprenentatge d’idiomes.
. Fer una acurada planificació de l’oferta, equilibrada i contextualitzada territorialment, a través d’una estructura modular, amb horaris adaptats, que alterni la formació a l’escola i a l’empresa i que aprofiti les potencialitats de les noves tecnologies, de tal manera que s’asseguri que cap persona en quedi exclosa.
. Avançar cap a un model català de formació professional que integri adequadament la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua.
. Potenciar la formació del professorat amb estades a les empreses i potenciar la mobilitat de l’alumnat fent pràctiques a l’estranger, ampliant la participació en els programes europeus i establint acords amb altres països per a la formació i l’intercanvi.
. Adequació i actualització dels equipaments i les infraestructures dels centres, amb un pressupost específic, que s’ha d’acompanyar amb mesures que afavoreixin la transferència tecnològica en els centres integrats com a suport a les empreses.
. Elaborar un mapa d’aprenentatge per a persones adultes per tal de garantir l’accés a una oferta formativa pública, transversal, variada i flexible, territorialment equilibrada i amb la col•laboració dels ajuntaments.
. Proposar que els centres de formació de persones adultes esdevinguin també centres de suport a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per tal d’aprofitar les potencialitats d’Internet. Cal avançar, també, en la creació de punts d’informació, orientació i assessorament que permetin recollir les necessitats de formació existents, així com informar i assessorar les persones que ho demanin dels recursos formatius existents al territori.
. Avançar el mapa d’Escoles Oficials d’Idiomes, de manera que es puguin establir les necessitats formatives i fer una oferta suficient i territorialment equilibrada.
Polítiques de suport a les famílies i a la seva implicació en l’educació.
. Proposar que els centres obrin des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol, fent possible que ofereixin activitats educatives de lleure. L’organització d’aquestes activitats aniria a càrrec dels ajuntaments i dels serveis governamentals d’infància, joventut i famílies.
. Proposar que el Govern de la Generalitat asseguri el finançament adequat d’aquest tipus d’activitats.
. Impulsar les mesures acordades al Pacte Nacional per a l’Educació, especialment aquelles relatives als ajuts per a les activitats extraescolars.
. Exigir al govern de l’Estat el traspàs immediat de beques i ajuts amb la finalitat de millorar els ajuts que atenen la plena igualtat en les condicions d’escolarització, com ara els ajuts de menjador escolar, per a l’adquisició de material didàctic i informàtic o el programa de reutilització de llibres de text.
. Impulsar programes per facilitar i normalitzar l’ús de les tecnologies de la informació entre l’alumnat i les seves famílies i, al mateix temps, que les llars socialment més febles puguin accedir a les connexions de xarxa.
. Revisar l’actual calendari escolar i impulsar que el Govern entri a fons en el debat sobre els horaris escolars i els horaris socials i laborals, amb la finalitat de fer compatibles la màxima eficiència educativa i les necessitats de les famílies amb la cura i dedicació als seus fills i filles.
. Promoure el compromís mutu entre les famílies i l’escola com a un factor imprescindible per garantir l’èxit educatiu de l’alumnat i la millora del servei que presten els centres docents.
. Continuar treballant per donar suport específic a les escoles de mares i pares i, alhora, reforçar l’acció tutorial dels centres envers les famílies. Cal que el Govern estableixi nous canals d’interlocució amb les AMPA i que doni continuïtat als compromisos contrets en el Pacte Nacional per a l’Educació en el sentit de potenciar-ne la creació dins de cada centre educatiu i consolidar les diverses Federacions d’AMPA existents a Catalunya.
Polítiques de suport als centres educatius des de l’entorn.
. Reforçar els vincles de l’entorn amb les escoles i els instituts, de manera que el treball educatiu dels centres es vegi reforçat i complementat pel lloc on pertanyen. Els plans educatius d’entorn promoguts pel Departament d’Educació aporten una experiència molt positiva tant des del punt de vista educatiu com de descentralització i coordinació dels recursos existents en un territori.
. Configurar les zones educatives com a instrument de coordinació efectiva dels recursos del territori de manera que reforcin una gestió de proximitat del Departament d’Educació i com a punt de connexió amb la gestió dels ajuntaments.
. El suport als centres ha d’incloure l’ampliació i millora dels serveis d’atenció a la infància i al jovent, especialment aquells relacionats amb la detecció primerenca. Concretament, cal ampliar i millorar els serveis sanitaris (CSMIJ) i educatius (EAP), així com millorar els serveis socials que depenen de la DGAIA i dels ajuntaments.
El servei públic educatiu: qualitat, equitat, excel•lència i cohesió social.
. Tots els centres que integren el Servei Educatiu de Catalunya —públics i concertats— han d’assumir l’escolarització equilibrada de tot l’alumnat, participar activament en l’assoliment dels objectius generals que fixa la Llei d’educació de Catalunya i garantir la gratuïtat dels ensenyaments. Els centres privats que mitjançant el concert formen part del Servei Educatiu de Catalunya han d’assumir aquest compromís.
. Reforçar el paper de les comissions de garanties d’admissió que potenciï les seves funcions, especialment pel que fa a la distribució adequada i equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres del seu territori i d’aquesta manera assegurar l’òptima escolarització de tot l’alumnat.
. Donar un impuls significatiu als contractes programa amb el centres concertats que assumeixen majors quotes de coresponsabilitat en l’escolarització de tot tipus d’alumnat, de manera que els centres puguin rebre els recursos necessaris per garantir la gratuïtat de l’escolarització.
. Exigir a tots els centres del Servei Educatiu el compromís en el foment de la pràctica de la inclusió pedagògica.
. Establir protocols de detecció primerenca d’aquestes necessitats, la millora i ampliació del servei que presten els Equips d’Atenció Psicopedagògica, la millora dels mecanismes de coordinació entre els diferents serveis de suport educatiu existents, així com una millora general dels recursos per tal d’incorporar als serveis educatius i als centres d’altres perfils professionals.
. Potencia l’autonomia dels centres. Fer possible que escoles i instituts disposin de la màxima autonomia pedagògica i de gestió dels seus recursos, inclosos els recursos humans.
. Fer possible centres excel•lents, és a dir, amb un alt grau d’autonomia pedagògica i de gestió dels seus recursos i, també, amb un alt grau de compromís amb el Projecte Educatiu de País.
. Reforçar el paper dels equips directius. Potenciar equips directius amb una bona capacitat de gestió i, al mateix temps, amb una alta capacitat de lideratge compartit que facin possible consolidar equips docents compromesos amb el projecte educatiu del centre.
. Posar en funcionament l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació perquè faciliti als centres els instruments per avaluar la seva pràctica educativa i els resultats obtinguts.
. Impulsar projectes d’innovació de caràcter transversal, especialment aquells relacionats amb la diversitat, la igualtat de gènere i la resolució de conflictes.
. Avançar en la millora de la tutoria, el seguiment i l’orientació escolar individual de l’alumnat.
. Establir mecanismes d’assessorament i orientació educatives adreçats a les famílies. Impulsar la creació de serveis d’orientació educativa adreçats a l’alumnat i a les seves famílies, en el marc d’una política de treball conjunt i de cooperació amb els centres i els ajuntaments.
. Impulsar la creació de sinergies entre els instituts i els centres de formació professional amb el món de l’empresa i les universitats.
Potenciar i consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
. Dotar els centres dels recursos necessaris perquè puguin contribuir decisivament a la consolidació de la llengua catalana com a llengua de relació comuna habitual entre tota la ciutadania.
. Estendre la immersió lingüística a totes les etapes educatives obligatòries i assegurar l’ús de la llengua catalana, especialment a la secundària, com a llengua vehicular de l’ensenyament.
. Potenciar l’oferta de cursos d’aprenentatge de la llengua catalana que fan els Centres de Formació de persones adultes, coordinant l’oferta amb els Centres de Normalització Lingüística.
. Impulsar, amb caràcter experimental, la inclusió de l’aprenentatge d’altres llengües dins els plans d’estudis vigents. Igualment, promoure els intercanvis i les estades de formació d’estudiants i professorat amb d’altres països de l’entorn europeu per tal de facilitar aquests aprenentatges, així com la incorporació d’un major nombre d’auxiliars de conversa en els centres educatius.
El professorat, imprescindible protagonista de la millora educativa.
. Cal que el professorat sigui reconegut socialment i laboralment i degudament qualificat professionalment, en un context de compromís de la professió docent amb els reptes que té plantejats la societat catalana.
. Proposar que la formació inicial i permanent, la selecció del professorat, els diferents incentius i el desenvolupament de la carrera professional formin part d’una política integrada i global de recursos humans, alhora coherent i estimulant, sota la responsabilitat d’una única unitat orgànica del Departament d’Educació.
. Dignificar la feina quotidiana del professorat en aspectes com ara els espais de treball individual i col•lectiu i de relació amb les famílies i l’alumnat.
. Canviar en profunditat els sistemes d’accés als estudis adreçats a la docència i, d’acord amb les previsions de l’Espai Europeu d’Educació Superior, millorar la formació inicial del professorat, tant des del punt de vista dels aprenentatges teòrics —que incorporin l’ús de les TAC i la competència en una llengua estrangera, entre d’altres— com de les pràctiques als centres docents.
. Millorar l’accés a la funció pública docent per tal que els sistemes de selecció garanteixin la idoneïtat per a la docència de les persones aspirants.
. Aprofundir en la formació en els centres, vinculada estretament als respectius projectes educatius i necessitats de formació específiques. Al mateix temps, cal establir mecanismes per avaluar l’impacte de la formació rebuda en les pràctiques concretes a l’aula i en la millora dels centres educatius i del seu alumnat.
. Trobar fórmules com la jubilació a partir dels 60 anys combinades amb una dedicació parcial a activitats de suport a la docència o a la formació i tutorització del professorat novell.
. Recuperació progressiva de la reducció salarial dels treballadors de l’educació tant del sector públic com del privat.
Una administració educativa al servei del Projecte Educatiu del País.
. Introduir canvis profunds en l’estructura de l’administració educativa, modernitzant-la i posant-la al servei de les escoles i instituts, per tal que aquests ocupin el lloc central que els correspon.
. Avançar cap a una administració educativa professionalitzada, menys burocràtica i més eficaç.
. Aprimar les estructures de comandament del Departament d’Educació i una descentralització profunda de l’administració educativa, que doti d’una major autonomia els serveis territorials del Departament d’Educació.
. Avançar en la coresponsabilitat amb els ajuntaments, bo i impulsant polítiques de proximitat que comptin amb el compromís dels ajuntaments, alineats amb un Projecte Educatiu de País.
Recuperar la il•lusió per millorar el present i construir el futur de l’escola catalana.
. Millorar el sistema educatiu amb la participació i les propostes de tothom.