divendres, 19 de novembre de 2010

Eleccions 2010: propostes educatives del PSC

Les propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre, són les següents:
Posar l’escola al servei de la societat.
. Mantenir el creixement de la inversió educativa fins arribar a la mitjana de la despesa educativa dels països europeus més avançats. Continuar millorant, així, l’escola del país com la institució que vehicula el coneixement i articula la convivència.
. Consolidar estratègies que millorin els resultats educatius i que a més a més permetin atendre correctament la diversitat a l’aula (disminució de ràtios, aules d’acollida, projectes que millorin l’acció pedagògica, augment dels recursos als centres).
. Garantir l’estabilitat normativa de l’educació i complir el calendari de desplegament de la Llei d’Educació. Fent partícips als agents educatius amb una orientació progressista associada als conceptes d’equitat i excel•lència.
. Teixir complicitats amb la societat i la comunitat educativa, buscant el compromís i implicació de tots els agents (alumnat, famílies, professorat, administracions, agents econòmics i socials, i mitjans de comunicació) perquè l’educació esdevingui una prioritat central per a tot el país, com a tema clau per al futur.
. Continuar apostant decididament per la cultura de l’esforç, per promoure l’esperit emprenedor i la creativitat de l’alumnat i fomentar la convivència i comportament cívic a l’aula i als centres.
. Fer respectar l’autoritat, així com la figura i el treball dels i les docents, tant per part de l’alumnat, com de les famílies -i, en definitiva, de la societat-, a partir de l’enfortiment institucional dels centres, els seus projectes educatius i els seus equips directius.
. Apostar pel reconeixement social de la funció docent i pel desenvolupament de les carreres professionals avaluades i reconegudes.
. Promoure la participació dels diferents sectors i agents educatius als consells escolars de tots els nivells, tot reconeixent la tasca representativa en aquests àmbits a efectes de facilitar la disponibilitat horària de pares, mares i alumnes representants mitjançant un pacte entre l’administració, les empreses i els propis centres.
. Promoure l’ús social de les instal•lacions escolars per part de la ciutadania i les entitats tot treballant en la línia de consolidar un model d’escola oberta i de proximitat.
. Apostar, també, pel reconeixement de la tasca de les AMPA i les famílies en la participació en els centres educatius.
Assegurar l’èxit educatiu: millorar els resultats i la continuïtat formativa.
. Reforçar, en el primer cicle de l’educació primària, l’aprenentatge de la lectoescriptura amb l’objectiu que almenys un 90% de l’alumnat assoleixi la competència comunicativa escrita. L’alumnat que ho requereixi rebrà una atenció individualitzada i immediata.
. Promoure accions d’impacte immediat, centre per centre, per millorar els resultats educatius a secundària.
. Aprofundir en la cultura del rendiment de comptes, fent avaluacions externes rigoroses i independents al final de cada etapa i donant mecanismes d’autoavaluació en els centres docents i als seus professionals.
. Augmentar l’oferta escolar per assegurar el dret a l’escolarització fins als 18 anys a través de l’ampliació de l’oferta pública actual i de la concertació d’ensenyaments postobligatoris.
. Incentivar la permanència i retorn de l’alumnat en aquests ensenyaments a través d’instruments com la consolidació de l’Institut Obert de Catalunya –IOC- (que garantirà una oferta de 50.000 matrícules).
. Promoure la formació de les persones adultes, l’educació al llarg de la vida i la millora dels nivells d’instrucció dels adults.
. Diversificar la finalització de l’ensenyament obligatori amb opcions diferenciades dirigides a aquell alumnat que prefereixi una formació dirigida al món laboral, l’FP o el Batxillerat.
. Flexibilitzar l’educació postobligatòria (formació professional i batxillerat) per assegurar que l’alumnat tingui el major nombre d’opcions per continuar estudiant i romandre al sistema educatiu.
. Fer de l’FP una educació de prestigi augmentant-ne la seva atractivitat amb la creació dels contractes formació-treball per a 30.000 alumnes, Així mateix, intensificar la relació escola-empresa, millorant també el sistema de pràctiques a les empreses, sistema en el qual l’alumne simultanieja l’assistència escolar amb la vida laboral pràctica sota la supervisió pedagògica de l’escola.
. Impulsar la relació i vinculació de les famílies professionals de la formació professional amb la implantació de les empreses al territori, creant d’aquesta manera la màxima relació entre la formació de treball i l’oferta de treball a un mateix territori.
. Promoure convenis amb el teixit empresarial perquè els i les joves a partir de 4rt d’ESO puguin fer pràctiques a les empreses per facilitar el pas al món laboral.
. Flexibilitzar l’accés de l’alumnat graduat en ESO als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
. Continuar potenciant PQPI adaptats per garantir l’atenció a la diversitat i promoure l’accés a l’empresa ordinària.
. Desenvolupar programes específics per facilitar que els i les joves puguin graduar-se en la secundària.
. Assegurar que l’alumnat domini com a mínim una tercera llengua (anglès) fent que professorat qualificat i nadiu pugui fer classes i planificar una oferta suficient de places a Escoles Oficials d’Idiomes per aprendre les llengües del futur.
. Garantir que l’alumnat domini l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
. Apostar per un ensenyament orientat a l’aprenentatge per competències bàsiques per tal de millorar els resultats escolars de l’alumnat, sobretot les competències comunicatives, matemàtiques i en nous llenguatges.
. Atendre adequadament les necessitats dels i les alumnes més capacitats.
. Fomentar les vocacions científiques i promoure el talent en la recerca a través de promoure l’excel•lència en totes les disciplines acadèmiques.
. Continuar potenciant els programes esportius a l’escola per tal de generar hàbits saludables.
Compensar les desigualtats per garantir la igualtat d’oportunitats.
. Incrementar l’oferta de places a escoles bressol per avançar progressivament cap a que tots els pares i mares que requereixin aquest servei hi poguessin tenir accés.
. Consolidar el Servei d’Educació de Catalunya, avançant en l’escolarització equilibrada de l’alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics i garantint l’accés en condicions d’equitat.
. Actualitzar les regles d’accés a places escolars garantint l’escolarització equitativa, fent-la compatible amb la lliure elecció de centre per part de les famílies.
. Establir una política de beques integral i socialment eficient, sobretot en l’educació postobligatòria, que potenciï l’ascensor social i que garanteixi que cap alumne que ho necessiti es quedi sense ajuts, sobretot en l’educació obligatòria i en les comarques de baixa densitat.
. Proporcionar una orientació personal, acadèmica i professional adequada a l’educació secundària, assegurant que tots els i totes les joves tinguin oportunitats de feina o formació.
. Facilitar eines a l’alumnat per tal que desenvolupin estratègies i habilitats per a orientar-se i prendre decisions, dissenyant el seu propi projecte de vida personal de forma lliure arribant al màxim desplegament de les seves capacitats i habilitats .
. Garantir una escola inclusiva amb itineraris educatius i recursos per l’alumnat amb necessitats educatives especials a totes les etapes educatives.
. Integrar de forma explícita la perspectiva de gènere i promoure la igualtat d’oportunitats com a eix estratègic del sistema educatiu, com a motor econòmic i com a eina de transformació i canvi social; tot volent un sistema educatiu que potenciï la igualtat efectiva d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació.
. Dissenyar programes per millorar la presència i participació de dones en alguns itineraris, branques i especialitats formatives, tant en l’educació obligatòria com en la postobligatòria, en les quals les dones són infrarepresentades.
. Promoure projectes coeducatius transversals i a totes les etapes de l’educació per tal de fomentar el desenvolupament personal i social de l’alumnat de forma integral, valorant indistintament les actuacions i aportacions de dones i homes, sense estereotipar aptituds ni actituds, i reconeixent i respectant les diferències sense ocultar-les ni jerarquitzar-les.
. Impulsar espais per al coneixement mutu i real de les comunitats i cultures minoritàries posant en valor les seves aportacions amb la resta de la societat catalana. Apostare per facilitar l’accés a l’educació i la formació d’aquestes comunitats, (com ara de la comunitat gitana), amb especial interès per la infància, però també per la formació continua dels adults.
. Adoptar mesures de conciliació personal i laboral per facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria ja que la implicació de les famílies és essencial per a l’educació dels fills i les filles.
. Promocionar l’organització d’escoles de pares i mares per contribuir a l’exercici de les seves responsabilitats educatives a través d’organitzacions de mares i pares d’alumnes.
. Continuar treballant per reduir la despesa de les famílies en materials escolars.
. Potenciar la col•laboració amb entitats d’educació en el lleure -esplais i escoltes- com a complement educatiu, cultural i factor de cohesió social.
. Treballar en el marc de la zona educativa per a la reducció de l’absentisme escolar en l’etapa obligatòria i la millora dels resultats educatius en col•laboració directa amb les administracions locals.
. Fomentar equips estables a cada escola, desenvolupant els sistemes de provisió de llocs docents que contempla la Llei d’Educació de Catalunya.
. Facilitar la incorporació a tasques de suport del professorat jubilat que ho desitgi als centres i als serveis educatius perquè realitzi, entre d’altres activitats, tasques de formació a fi d’aprofitar la seva experiència professional.
. Garantir equips estables a cada escola. Els sistemes de provisió de llocs docents que contempla la Llei d’Educació han d’adequar la plantilla al projecte educatiu de cada centre.
Modernitzar l’educació consolidant els canvis realitzats
. Completar l’extensió del projecte Educat 1X1 a l’ESO aconseguint que cada alumne/a d’aquestes etapes educatives tingui un ordinador portàtil i assegurar la seva extensió a l’educació postobligatòria i primària.
. Garantir la continuïtat entre l’educació primària i secundària i els Instituts-escola en seran el referent.
. Promoure la creació d’escoles i instituts públics de titularitat i gestió local per guanyar en proximitat i diversitat de models de gestió.
. Augmentar la mobilitat internacional tant pels alumnes com pel professorat, sobretot en l’educació postobligatòria (FP) i d’ un mínim de 3.000 alumnes.
. Impulsar un estatut de les professions relacionades amb l’educació.
. Proporcionar una formació inicial i contínua de qualitat al professorat i en l’àmbit de la gestió per professionals amb potencial per formar part dels equips de direcció dels centres autònoms.
. Seleccionar els millors candidats a docents a través de l’establiment d’una prova d’aptitud per accedir als Graus de mestre i als Màsters de professorat de secundària.També formular canvis en l’actual accés a la funció pública docent que impliquin un procés de selecció basat en la capacitat i compromís professional i social dels aspirants.
. Connectar les actuals biblioteques escolars, convertides en centres de recursos, amb les biblioteques públiques, com a nuclis d’una xarxa integral.
. Completar la creació de l’Institut de les Arts com a Universitat de les Arts, dels ensenyaments superiors artístics (art dramàtic, arts plàstiques, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny, música).