dijous, 30 de desembre de 2010

Convocatòria anticipada d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/4101/2010, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2011 per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de més vulnerabilitat. (Pàg. 93755)
Termini de presentació: trenta dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació al DOGC de la present Resolució.