dissabte, 2 de juliol de 2011

Preu i ajut individual del servei escolar de menjador 2011-12

Referència: DOGC núm. 5911 - 01/07/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1615/2011, de 17 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2011-2012. (Pàg. 36456)