dijous, 19 de juny de 2008

Convocatòria ajuts per a l'adquisició de llibres i material per a l'alumnat

Referència: DOGC núm. 5156 - 19/06/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/299/2008, d'11 de juny, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per a l'alumnat d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2008-2009. (Pàg. 46816)
Ajut: La quantitat individual màxima a concedir és de 100 euros.
Termini: fins al dia 30 de setembre de 2008