dilluns, 9 de juny de 2008

Convocatòria reutilització de llibres de text i material

Referència: DOGC núm. 5148 - 09/06/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/277/2008, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2008-2009. (Pàg. 44010)
Termini: 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC