dissabte, 11 de juny de 2011

Bases reguladores i convocatòria per atorgar subvencions per a formació permanent 2010-11

Referència: DOGC núm. 5898 - 10/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2011, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 33418)