divendres, 2 de setembre de 2011

Convocatòria i bases per a actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats o malalties

Referència: DOGC núm. 5955 - 02/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/210/2011, d'11 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 46695)