dijous, 22 de setembre del 2011

Beques per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'ESO 2011-12

Referència: DOGC núm. 5969 - 22/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/232/2011, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2011-2012. (Pàg. 49160)