divendres, 19 d’octubre de 2012

Bases i convocatòria d'un programa d'emprenedoria i de qualificació professional adreçat a joves menors de 30 anys en atur 2012

Referència: DOGC núm. 6235 (18/10/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.