dilluns, 24 d’agost de 2015

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2015-16

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/246/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2015-2016.