dimarts, 20 de novembre de 2007

Correcció d’errada subvencions guarderies infantils laborals

Referència: DOGC núm. 5012 - 20/11/2007
Departament: Treball
CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre TRE/314/2007, de 6 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al sosteniment de les guarderies infantils laborals i s'obre la convocatòria per a la presentació de sol•licituds per a l'any 2007 (DOGC núm. 4965, pàg. 29828, de 10.9.2007). (Pàg. 47882)