diumenge, 10 de febrer de 2008

Correcció d’errades Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea: convocatòria 2008-2010

Referència: DOGC núm. 5066 - 08/02/2008
Departament: Educació
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat del marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2008-2010 (DOGC núm. 5037, pàg. 57446, de 28.12.2007). (Pàg. 10329)
Estructura: El PAP té una durada de set anys (2007-2013) i està estructurat en els quatre subprogrames sectorials següents: Comenius: adreçat a l'ensenyament escolar. Erasmus: adreçat a l'educació superior. Leonardo da Vinci: adreçat a la formació professional. Grundvig: adreçat a l'educació de persones adultes.