dilluns, 3 d’octubre de 2011

Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials 2010-11

Referència: DOGC núm. 5976 - 03/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/244/2011, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 50743)