dissabte, 5 de novembre del 2011

Proves extraordinària i ordinària 2011-12 per a l'obtenció dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes

Referència: DOGC núm. 5998 - 04/11/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2579/2011, de 24 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2011-2012 per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 56553)