divendres, 2 d’octubre de 2015

Programa Erasmus+ 2015

Referència: DOGC núm. 6967 (01/10/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/302/2015, de 16 de setembre, per la qual es dóna publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2015, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.