dijous, 12 de maig de 2016

Foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 7119 (12/05/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/100/2016, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.
Enllaç: bases.