dimarts, 17 de maig de 2016

Foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres privats concertats de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 7121 (17/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1216/2016, de 9 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.
Enllaç: convocatòria.