dimecres, 11 de març de 2009

Bases generals, específiques i convocatòria dels programes que les integren

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/85/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d'Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. (Pàg. 20289)
Bases generals: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions adreçades als centres educatius, al professorat, a les famílies i a l'alumnat, a les diverses entitats i associacions, i als ajuntaments, per a la realització d'activitats pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació.
Es convoquen per a l'any 2009:
.- Línia de subvencions adreçada als centres educatius.
Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.
Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular.
Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades.
Programa G. Subvencions a grups d'alumnat, que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2009.
Programa H. Selecció de projectes de centres educatius per participar en projectes d'innovació educativa.
Programa I. Selecció de projectes de Biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius.
Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Programa K. Subvencions a centre educatius d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2008-2009
.- Línia de subvencions adreçada al professorat.
Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció, per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per altres activitats de formació.
.- Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.
Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars realitzades durant el curs 2008-2009.
.- Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.
Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, llevat les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya.
Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i als seus familiars.
Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009.
Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris.
Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010.
Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
.- Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.
Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009.
Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat el de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010.
Terminis: El termini de presentació de sol·licituds, si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.