dimarts, 14 d’abril de 2009

Ajuts per a tasques d'atenció a l'alumnat durant el curs escolar 2007-2008

Referència: DOGC núm. 5358 - 14/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/936/2009, de 6 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2007-2008. (Pàg. 30275)
Termini: serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.