dilluns, 27 d’abril de 2009

Bases i convocatòria beques de desplaçament i de residència pels ensenyaments postobligatoris

Referència: DOGC núm. 5367 - 27/04/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/194/2009, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix en comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2008-2009. (Pàg. 34647)
Termini: d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.