diumenge, 28 de juny de 2009

Convocatòria per a impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i relació de centres

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 51209)
Termini: 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC