dijous, 15 de març de 2012

Modificació del procés d'avaluació a l'ESO

Referència: DOGC núm. 6088 (15/03/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.
Enllaç: modificació.