dissabte, 26 d’octubre de 2013

Cicle formatiu de grau superior de manteniment d’instal•lacions tèrmiques i de fluids

Referència: DOGC núm. 6488 (25/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 242/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment d’instal•lacions tèrmiques i de fluids.
Enllaç: currículum.