dilluns, 8 de març de 2010

Convocatòria i bases de les subvencions i projectes del Departament d'Educació

Referència: DOGC núm. 5582 - 08/03/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010. (Pàg. 17563)
Les línies de subvencions i projectes regulades per aquesta Ordre són les següents:
Línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius.
Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.
Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals.
Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis o trobades.
Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països.
Programa H. Selecció de projectes de biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius.
Programa I. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Programa J. Subvencions a centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments d'educació secundària per a l'aprenentatge actiu d'idiomes.
Línia de subvencions adreçada al professorat.
Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per a altres activitats de formació.
Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.
Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars.
Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.
Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars.
Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes.
Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris.
Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària.
Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.
Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per al foment e la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes.
Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat del de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària.
Termini de presentació de sol•licituds: si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.