dijous, 6 de maig de 2010

Resolució del concurs per a la concessió de subvencions als centres concertats per al finançament d'activitats de l'alumnat amb NEE

Referència: DOGC núm. 5623 - 06/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1423/2010, de 30 d'abril, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, durant el curs 2009-2010. (Pàg. 35205)