dijous, 1 de maig de 2008

Bases i convocatòria de diversos programes

Referència: DOGC núm. 5122 - 30/04/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/186/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada a les entitats i associacions, les bases específiques dels diversos programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 34052)
Beneficiaris: les entitats sense ànim de lucre, les associacions de mares i pares d'alumnes, i d'altres associacions, federacions i confederacions d'associacions, en els termes previstos a les respectives bases específiques.
Programa A: ajuts a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes al Juny i/o Setembre.
Programa B: subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, greus trastorns de la personalitat o malalties greus, i als seus familiars.
Programa C: subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2008-2009.
Programa D: subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris.
Programa E: subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
Programa F: subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants , i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
Termini: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, sense perjudici que les bases específiques de cada programa n'estableixin un altre.