dissabte, 10 de maig de 2008

Bases i convocatòria de diversos programes destinada als centres educatius

Referència: DOGC núm. 5128 - 09/05/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/201/2008, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada als centres educatius, les bases específiques dels programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 36148)
Beneficiaris: Poden optar als ajuts i subvencions dels diferents programes els centres educatius i les escoles de Catalunya que imparteixin ensenyaments no universitaris, en els termes previstos a les bases específiques de cada programa.
Programa A: subvencions als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades.
Programa B: subvencions a centres educatius de Catalunya, per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnes de centres educatius del domini lingüístic del català i l'occità.
Programa C: selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Termini: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, sense perjudici que les bases específiques de cada programa n'estableixin un altre.